Openbare Ruimte

Context:

In de enquête is gevraagd naar maatregelen t.a.v. het onderhoud en de kwaliteit van openbaar groen, de bestrating en het straatmeubilair. Tijdens de groepsdiscussie kwam de focus op bestrating en openbaar groen. Het eigenaarschap ligt bij de gemeente, maar door beïnvloeding van MOP en verandering van regie kan veel verbetering worden bewerkstelligd. De werktitel voor de Wijkagenda is geworden:

Grijs en groen in de Wijk

Status op 23 augustus 2017:

Deze werkgroep is aan de slag gegaan met de ergernissen (knelpunten), zoals die in de enquête naar voren zijn gekomen. Na het eerdere spraakmakende onderzoek 30 km-zone is de werkgroep doorgegaan met onderzoeken. Dit heeft inmiddels geleid tot de volgende resultaten:

  • Een onderzoek naar de kuilen in de straten t.o.v. de IBOR-norm; inmiddels zijn enkele straten hierdoor gerepareerd
  • Een onderzoek naar aanplant/kappen van bomen, waarmee invloed kon worden uitgeoefend op de herplant van bomen in het Schilderskwartier
  • Inventarisatie bewonerswensen bij de inrichting van het groen op het Willem Alexander terrein; “De Eik” blijft prominent staan, er worden begin 2018 zo’n 24 tot 36 woningen gebouwd
  • Verkeersmaatregelen om de inrit bij Tournoysveld voor fietsers wat veiliger / overzichtelijker te maken

De werkgroep is ook tijdens de 22e editie van het Wijkfeest prominent aanwezig. Zij bieden dan een luisterend oor om de suggesties, tips, ongemakken en irritaties uit de wijk te verzamelen. Deze zullen dan worden verwerkt in verdere actieplannen. Kunt u niet tot zo lang wachten ? Meld dan, bij voorkeur met een of meer foto’s, uw tips of ongemakken via de e-mail aan wpfskw@live.nl.