Milieu

In de enquête is gevraagd naar maatregelen voor de kwaliteit van de leefomgeving als het gaat om hondenpoep, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en vervuiling. Tijdens de groepsdiscussie zijn al suggesties gedaan t.a.v. de prullenbakken, onderhoud van tuinen etc. De werktitel voor de Wijkagenda is geworden:

Schilderskwartier schoon

Status 23 augustus 2017:

Deze werkgroep stelt vast, dat zij weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast van verkeer. Deze onderwerpen liggen op een hoger politiek niveau. Daarom ligt de focus op hondenpoep en de vervuiling op straat. Belangrijke knelpunten zijn:

  • Vervuiling rondom Kruiskerk
  • Doorlopende aanwezigheid van PMD-zakken buiten de reguliere ophaaldag
  • Snoeproute van de VO-scholen
  • Onverzorgde tuinen, met name van huurwoningen
  • Algehele vervuiling door zwerfvuil

De werkgroep onderzoekt welke acties hiervoor mogelijk zijn en welke personen/instanties hiervoor kunnen worden ingeschakeld.