Verslag Politiek Wijkcafé

Programma
Schilderskwartier
Veiligheid
Milieu
Grijs & Groen
Voorzieningen
Verkeer

Het programma was als volgt:

19:45 – 20:10                     Inloop / koffie / kijken bij de partijen

20:10 – 20:45                     Iedere partij krijgt kort (max. 3 min) de gelegenheid antwoord te geven op de vragen:

   • Wat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar betekend voor het Schilderskwartier
   • Wat gaat uw partij de komende 4 jaar betekenen voor het Schilderskwartier

20:45 – 21:10                     Korte pauze

21:10 – 21:45                     Vragen / debat onder leiding van de voorzitter van het Wijkplatform

21:45 – 22:15                     Napraten en ruimte voor campagne (champagne pas op 21 maart)

Voor het Wijkplatform Schilderskwartier en de bewoners zijn de volgende thema’s belangrijk (zie ook op onze website, de Wijkagenda 2017-2018):

 • Veiligheid (de beleving van veiligheid/onveiligheid, maatregelen ter zake)
 • Milieu (de kwaliteit van de leefomgeving)
 • Grijs en Groen (openbaar groen, bestrating, straatmeubilair)
 • Sociale Samenhang (voorzieningen diverse leeftijdscategorieën, zorg voor elkaar)
 • Verkeer / Verkeersafwikkeling (doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer)

VVD neemt verantwoording voor alles wat goed én fout is gegaan, met als voorbeelden de woningbouw en de veiligheid. Voor de komende 4 jaar: meer BOA's, meer veiligheid, gezondere lucht, betere verkeersdoorstroming middels de Westelijke Randweg, woningbouw voor jong en oud, en het vertrouwen in de politiek herstellen.

Sterk Woerden heeft gezorgd voor duidelijkheid bij het grondwater, de zakpaal van 's Gravensloot, winkelopenstelling op zondag, het behoud van zwembaden, woningbouw in de wijk en heeft het verzet tegen de olie- en gasboringen georganiseerd. Voor de komende 4 jaar: meer bomen in de wijk (1000 in heel Woerden erbij), geen olie- en gasboringen, behoud van de kinderspeelplaatsen, betere doorstroming van het verkeer.

SP heeft nog geen verleden in Woerden, is wel onder de indruk van de enquete voor de Wijkagenda en de suggesties daarbij. Voor de komende 4 jaar: inzet voor een buurthuis, behoud en uitbreiding van speelruimtes, meer sociale activiteiten, verkeersveiligheid en de Westelijke Randweg

LijstvanderDoes heeft vooral vertrouwen opgebouwd, heeft gestreden voor de Westelijke Randweg, 30 km-zones, nieuwe woonvormen voor ouderen en de zondagsopenstelling. Voor de komende 4 jaar: realisatie van de Westelijke Randweg, meer groen in de wijk, nieuwe woonvormen voor ouderen en een behoorlijke inspraak/voorlichting/draagvlak voor aardgasvrij.

CU-SGP heeft zich ingezet voor het Wijkgericht werken en met name de grondwaterproblematiek. Voor de komende 4 jaar: het wijkgericht werken nog beter gestalte geven, olie- en gasboringen - ook via de landelijke politiek - tegengaan en inzet voor een aardgasvrije wijk.

Progressief Woerden heeft als motto "Samen sociaal en groen doen", dat past bij deze wijk. Voor de komende 4 jaar: mensen centraal stellen, minder lange wachttijden voor (betaalbare) woningen, middelen slim besteden door samen te werken, tempo maken naar een klimaatneutraal Woerden met aardgasvrije wijken.

Inwonersbelangen heeft zich ingezet voor Verkeer en Gezondheid: voorkomen dat grond voor Westelijke Randweg werd verkocht ism CDA en LijstvanderDoes, actie voor behoud Hofpoort, veiligheid in de wijk. Voor de komende 4 jaar: Westelijke Randweg, terugkeer van de HAP, 7 dagen per week

D66 heeft zich ingezet voor duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie, aardgasvrij, praktijk ondersteuners (dit werkt kostenbesparend en verkort de wachtlijsten), integraal persoonsgebonden budget en meer, beter contact tussen bewoners en gemeente. Voor de komende 4 jaar: Verbetering van de veiligheid en de samenwerking in de wijk.

CDA heeft succesvol voorkomen, dat zich een opeenhoping van statushouders in de wijk vestigt. Voor de komende 4 jaar: focus op herkenbare mensen in de partij, doorstroming bevorderen, samen met de bewoners een goede en duidelijke begeleiding / uitvoering naar aardgasvrij, Westelijke Randweg.

Sterk Woerden wil het aantal BOA’s uitbreiden; je onveilig voelen op straat kan niet !

VVD wil dit ook, in samenwerking met de twee wijkagenten, maar tevens de verlichting aanpakken

D66 wil meer focus op preventie i.p.v. handhaven, meer naar het probleem en oplossingen kijken

CDA noemt het belang van de WhatsApp-groepen, streetcorner-workers en jeugdwerk en is zo nodig voorstander van camera-toezicht.

Progressief Woerden is terughoudend op camera-toezicht en legt de nadruk op preventie en wil liever investeren in jeugd en sociale aspecten.

CU-SGP ziet meer in projecten als WAAKS, Burgernet en WhatsApp-groepen.

LijstvanderDoes vindt dat de wijkagent zichtbaarder op straat (terug) moet, wil BOA’s aan de wijk koppelen en keurt zo nodig camera-toezicht niet af.

Inwonersbelangen wil inzetten op meer BOA’s, maar vindt tevens dat meer stappen nodig zijn

SP vindt preventie erg belangrijk, is geen voorstander van camera-toezicht of meer BOA’s, maar wil ook dat de wijkagent zichtbaarder is.

De discussie komt al snel op Schilderskwartier Aardgasvrij in 2030.

VVD wil het hoofd koel houden: het plan zoals het voorligt is niet realiseerbaar gezien de grote aantallen en onzekerheden. Er is meer deskundigheid nodig, er moet goed gekeken worden naar de kosten. Nieuwe woningen niet meer verplicht aan het gas is goed.

Progressief Woerden benadrukt dat het gaat om een pilot en wil toch 2030 als streefdatum blijven hanteren. Hierbij is samenwerking op alle vlakken nodig, ook moet worden gedacht aan andere vormen van energie, bijvoorbeeld windenergie.

D66 vindt dat de feiten ons dwingen: de gasleidingen moeten er over 15 jaar uit, duurzaamheid bij renovatie is noodzakelijk om het goede voorbeeld te geven. Uiteindelijk zal het zowel de overheid als de bewoners schelen in de portemonnee.

CDA benadrukt eveneens dat het hier gaat om een pilot, waarbij veel meer samenwerking met en begeleiding van de bewoners nodig is om te komen tot een goed resultaat. Hiervoor is tijd nodig.

Sterk Woerden wil vooral draagvlak creëren bij de bewoners, zodat ook die kunnen komen met ideeën en oplossingen op een aanvaardbare termijn.

LijstvanderDoes vindt dat dit project een valse start heeft gemaakt en dat bewoners zich niet gek moeten laten maken. Het is een pilot, bewoners moeten worden meegenomen en bovendien moet alle oplossingen worden meegenomen, niet alleen alles elektrisch.

Inwonersbelangen wil ook met beide benen op de grond blijven, zorgvuldig beoordelen waar welke oplossing kan en stap voor stap realiseren: het elektriciteitsnet zal ook op de schop moeten.

CU-SGP is ook tegen de gaswinning en wil ook het gasverbruik verminderen. Dit begint met de pilot en vraagt naast eerlijkheid en duidelijkheid ook veel geld. We zullen samen op zoek moeten naar een oplossing, er zit wel terugverdiencapaciteit in.

Het Schilderskwartier is geliefd omdat het een ruim opgezette, groene wijk is. Er is overigens de laatste tijd wel veel bomenkap en een heuse kaalslag aan de gang.

Inwonersbelangen heeft recentelijk een motie ingediend om 1000 bomen terug te krijgen in Woerden; een bomenbeleidsplan moet meer duidelijkheid scheppen, het “lage groen” moet terugkomen.

LijstvanderDoes wil een degelijk Bomenbeleidsplan, het bestaande is veel te subjectief, hier moet gestructureerd naar worden gekeken.

CU-SGP is voorstander van een goede uitvoering, indruk is dat veel bomen verdwenen zijn. Principe moet wel zijn boom weg is boom terug, maar kan eventueel op een andere plaats, zelfs een andere wijk.

Progressief Woerden vindt ook: boom weg is boom terug, wel op dezelfde plaats. Verder moeten er 1000 bomen terug komen en moet gestimuleerd worden, dat betrokken bewoners zelf het groen onderhouden.

CDA constateert een budgetstijging van 12 naar 19 miljoen voor onderhoud; hiervoor moet onder meer een wijkambtenaar meer betrokken worden en meer initiatief zijn om bewoners mee te laten praten.

D66 wil eventueel qua budget nog verder gaan, maar wil ook vooral dat de wijkbewoners zelf mede keuzes maken bij het onderhouden en uitbreiden van het bomenbestand.

VVD wil ook wel meer groen in de wijk, maar wil genuanceerd omgaan met de 19 miljoen: grote bomen brengen nu eenmaal meer kosten met zich mee, en qua gevaar mogelijk meer risico’s. Dit betekent een goede afweging bij (her)plaatsing.

Sterk Woerden is resoluut voor 1000 bomen terug en huldigt het principe: boom weg is boom terug. Gegeven de ervaringen moet wel goed worden gekeken naar de uitvoering van het onderhoud.

Wie kan garanderen, dat het peil en aantal van de voorzieningen niet minder worden ?

Progressief Woerden stelt mensen op de eerste plaats, pas daarna zullen we moeten kijken naar de financiën. Het blijft echter wel een kwestie van prioriteiten stellen

CDA wil dat De Plint als wijkgebouw blijft bestaan, dit is immers de ontmoetingsplek van de wijk. Zo nodig zal in bepaalde voorzieningen moeten worden gesneden.

SP wil inzetten op regelvrije bijstand, niet korten op (bestaande) voorzieningen, eerder zorgen dat hier meer middelen voor worden vrijgemaakt.

LijstvanderDoes erkent dat garanties moeilijk zijn; er wordt al een groot bedrag besteed aan het sociale domein, goede keuzes moeten worden gemaakt voor jong en oud om binnen de lijntjes te blijven.

Inwonersbelangen sluit zich hierbij aan: er dienen verstandige keuzes te worden gemaakt. Bovendien is het van belang dat de HAP in een of andere vorm toch weer terugkomt.

CU-SGP kan geen garanties afgeven; De Plint moet wel blijven, maar wellicht zijn andere keuzes nodig om het sociale domein ten volle te bedienen.

D66 wil primair kijken naar wat er in de mensen zelf nog aan mogelijkheden en innoverend vermogen aanwezig is, minder snel doorverwijzen naar hulp, maatwerk leveren en zo de voorzieningen betaalbaar houden.

VVD stelt dat de wethouder de zaken niet onder controle heeft, wil de voorzieningen behouden, maar met een kleine overheid en meer budget voor de wijk zelf. Hiertoe wordt een raadsvoorstel ingediend.

Sterk Woerden wil in ieder geval De Plint behouden en zet daarnaast vooral in op zorg op maat en optimalisering van de voorzieningen.

De verkeersdoorstroming is in het Schilderskwartier een hot item. Hoe wordt dit opgelost ?

Sterk Woerden wil op basis van de rapporten eerst de doorstroming bij Hoge Rijndijk en verder aanpakken, pas daarna verder kijken. In ieder geval geen Westelijke Randweg.

VVD vindt dat er niets is bereikt qua verkeer – afgezien van de door de VVD geïnitieerde Verkeersvisie – en wil het verkeer buitenom leiden. Voorstander om zo snel mogelijk de Westelijke Randweg aan te leggen.

D66 bekent met schaamte dat er niets is gerealiseerd; op basis van de Verkeersvisie zullen concrete maatregelen moeten worden genomen; een Westelijke Randweg niet zomaar, eerst het onderzoek ter zake afwachten.

SP vindt dat de veiligheid nummer 1 moet staan en ondersteunt het streven om meer gebieden tot echte 30km-zones te maken.

CDA onderschrijft dat er afgelopen 4 jaar niets is gebeurd. Zodra de coalitie is gevormd direct beginnen aan de Westelijke Randweg.

Progressief Woerden is verklaard tegenstander van de Westelijke Randweg, dit zou een stijging van de OZB introduceren. Beter is het om te investeren in het oplossen van bestaande knelpunten Boerendijk en Hollandbaan.

CU-SGP is niet voor en niet tegen de Westelijke Randweg: eerst het lopende onderzoek afwachten en op basis daarvan een standpunt innemen.

LijstvanderDoes wil zo snel mogelijk de Westelijke Randweg aanleggen; het is onzin om weer tonnen aan onderzoek uit te geven terwijl eerdere onderzoeken alleen al aan vrachtwagens een reductie van 44% aangeven.

Inwonersbelangen vindt dat de Westelijke Randweg er al had moeten liggen. Verder moet een concretisering van de Verkeersvisie de prioriteiten bepalen.